Bendrosios sąlygos ir nuostatos

Jūsų poilsis Nidoje

Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra neatskiriama trumpalaikės apartamentų nuomos Palangoje ir Nidoje paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis), kuri sudaroma tarp Nuomininko ir Nuomotojo pagal Nuomininko interneto svetainėse www.palangavisit.lt ar www.visitnida.com (toliau – Svetainė), telefonu, elektroniniu paštu ar kitais komunikacijos kanalais pateiktą rezervaciją, dalis.
 
2. Sąvokos:
 
• Rezervacija – trumpalaikės nuomos paslauga, teikiama per www.palangavisit.lt ar www.visitnida.com, kurią valdo ir administruoja UAB Naspecto, registruota adresu Totorių g. 5-19, LT-01121 Vilnius, veiklos adresas Kastyčio g. 3A, Palanga, kontaktinis el. pašto adresas info@palangavisit.lt, tel. nr. +37063008558 teikianti ir administruojanti trumpalaikę apartamentų nuomą pagal šias Taisykles.
 
• Nuomotojas – UAB Naspecto, registruota adresu Totorių g. 5-19, LT-01121 Vilnius, veiklos adresas Kastyčio g. 3A, Palanga, kontaktinis el. pašto adresas info@palangavisit.lt, tel. nr. +37063008558.
 
• Nuomininkas – asmuo ar juridinis asmuo, nuomojantis apartamentus ar įsigyjantis kitas Nuomotojo paslaugas per www.palangavisit.lt ar www.visitnida.com internetinius puslapius. Nuomininku gali būti tik pilnamečiai asmenys ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.
 
• Rezervacijos patvirtinimas – patvirtinimas apie Nuomininko pateiktą rezervaciją per Svetainę.
 
• Atvykimas – Nuomininko atvykimo į apartamentus, raktų gavimo ir nuomos laikotarpio pradžios procesas.
 
• Išvykimas – Nuomininko išvykimo iš apartamentų ir raktų grąžinimo Nuomotojui procesas.
 
3. Sutartis laikoma sudaryta, kai Nuomininkas pateikia rezervaciją, pasirenka mokėjimo būdą, pateikia reikiamus duomenis ir gauna Nuomotojo rezervacijos patvirtinimą. Sutartis galioja iki nuomos laikotarpio pabaigos arba jos nutraukimo pagal šiose Taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose nustatytas sąlygas.
 
4. Taisyklės yra privalomas dokumentas, nustatantis Nuomininko ir Nuomotojo teises ir pareigas, rezervacijos, mokėjimo, atvykimo, išvykimo ir kitas su butų nuoma per Svetainę susijusias nuostatas.
 
5. Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Užsiregistravę Nuomininkai bus informuoti apie bet kokius pakeitimus ir turės patvirtinti naujas Taisykles, kad galėtų tęsti naudojimąsi paslaugomis. Taisyklių pakeitimai galioja tik po pakeitimo pateiktoms rezervacijoms.
 
6. Šios Taisyklės galioja nuo jų pateikimo datos ir pakeičia visas ankstesnes taisykles, taikomas rezervacijoms Svetainėje.
 
7. Rezervacijos priimamos tik Svetainėje nurodytose vietovėse.
 
8. Pateikdamas rezervaciją, Nuomininkas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“).
 
9. Nuomotojas siunčia visus pranešimus Nuomininkui per registracijos arba rezervacijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą. Nuomininkas turi kreiptis į Nuomotoją naudodamasis Svetainėje nurodytais kontaktais.
 
10. Nuomotojas turi teisę apriboti arba panaikinti Nuomininko prieigą prie Svetainės paslaugų, jei Nuomininkas pažeidžia šias Taisykles arba bando pakenkti Svetainės stabilumui ir saugumui.
 
11. Nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Nuomotojas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki aplinkybių pabaigos, informuodamas apie tai Nuomininką. Jei Nuomininkui nebeaktualus vėlesnis Sutarties įvykdymas, jis turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Nuomotojui.
 
12. Nuomotojas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Svetainės veiklą, informuodamas apie tai viešai Svetainėje. Prieš sustabdymą ar nutraukimą pateiktos rezervacijos bus įvykdytos pagal šias Taisykles.
 

Nuomininko registracija ir duomenų apsauga

13. Nuomininkas gali naudotis svetaine ir pateikti rezervacijas kaip:
 
• Registruotas Nuomininkas: Sukurdamas paskyrą, naudodamas el. paštą, mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį. Gali prireikti papildomos informacijos, pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.
 
• Svečias Nuomininkas: Pateikdamas būtinus duomenis rezervacijos metu be paskyros kūrimo.
 
14. Nuomininkas atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Pakeitus duomenis, Nuomininkas privalo juos nedelsiant atnaujinti. Nuomotojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl netikslios ar neatnaujintos informacijos.
 
15. Nuomininkas gali pasirinkti, ar nori gauti pranešimus ir pasiūlymus iš Nuomotojo. Jis gali keisti nustatymus savo paskyroje arba susisiekęs su Nuomotoju.
 
16. Privalomi pranešimai apie Rezervacijas, įsigytų paslaugų suteikimą ir paskyros registraciją bus siunčiami nepriklausomai nuo Nuomininko nustatymų ar pasirinkimų.
 
17. Nuomotojas turi teisę rinkti ir tvarkyti Nuomininko pateiktus duomenis rezervacijų, duomenų tvarkymo ir analizės tikslais. Duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais su Nuomininko sutikimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomotojo duomenų apsaugos politiką nustato privatumo politika, kuri randama čia: https://visitnida.com/privatumo-politika/
 
18. Nuomininkas gali keisti, papildyti arba ištrinti savo registracijos duomenis bet kuriuo metu.
 

Nuomininko teisės

19. Nuomininkas turi teisę nuomotis apartamentus pagal šias Taisykles ir taikytinas pardavimo sąlygas rezervacijos atlikimo metu.
 
20. Nuomininkas turi teisę atsisakyti Sutarties kaip tai numatoma apartamentų taisyklėse, kurios randamos čia: https://visitnida.com/apartamentu-taisykles-poilsis-nidoje/
 
21. Nuomininkas privalo pranešti Nuomotojui apie atsisakymą, pateikdamas tinkamai užpildytą atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą nurodytais kontaktais.
 
22. Nuomininkas privalo grąžinti raktus ir išsikraustyti iš apartamentų iki sutarto. Nuomininkas atsako už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus nuomos laikotarpiu.
 
23. Grąžinimai už atšauktas rezervacijas atliekami per 14 dienų nuo atsisakymo pranešimo, jei apartamentams Nuomininkas nėra padaręs jokios žalos ir jei yra tenkinamos Rezervacijos atšaukimo sąlygos, kurios randamos čia: https://visitnida.com/apartamentu-taisykles-poilsis-nidoje/
 

Nuomininko įsipareigojimai

24. Nuomininkas privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudodamasis Svetaine ir nuomojamais apartamentais.
 
25. Nuomininkas privalo sumokėti sutartą sumą už nuomos laikotarpį ir užsakytas papildomas paslaugas kaip numato apmokėjimo taisyklės https://visitnida.com/apartamentu-taisykles-poilsis-nidoje/
 
26. Nuomininkas privalo atnaujinti registracijos duomenis, jei jie pasikeičia.
 
27. Nuomininkas neturi atskleisti savo paskyros ar Rezervacijos duomenų tretiesiems asmenims.
 
28. Jei Nuomininkas pažeidžia šias Taisykles, Nuomotojas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Nuomininkas nedelsiant išsikraustytų iš nuomojamų apartamentų.
 

Rezervacijos vykdymas

29. Nuomotojas gali anuliuoti Rezervaciją, jei Nuomininkas nesumoka per 24 valandas nuo rezervacijos patvirtinimo. Apmokėjus anuliuotą Rezervaciją nuomininkui grąžinami visa apmokėta suma išskaičiavus Nuomotojo patirtus tiesioginius nuostolius dėl įmokos surinkimo ir administravimo.
 
30. Nuomotojas taiko paslaugos mokestį už Rezervacijos vykdymą, kaip nurodyta Svetainėje.
 
31. Nuomininkas privalo atvykti ir išvykti sutartu laiku. Ankstyvas atvykimas arba vėlyvas išvykimas gali būti apmokestintas papildomai kaip numatoma apartamentų taisyklėse https://visitnida.com/apartamentu-taisykles-poilsis-nidoje/
 
32. Jei apartamentai tampa nepasiekiami dėl nenumatytų aplinkybių, Nuomotojas pasiūlys panašią ar geresnę alternatyvą. Jei Nuomininko netenkina alternatyva, jis gali atšaukti Rezervaciją ir gauti pilną grąžinimą.
 
33. Nuomininkas privalo patikrinti butą atvykimo metu ir nedelsdamas pranešti apie bet kokias problemas.
 

Kainos, mokėjimo tvarka ir terminai

34. Kainos pateikiamos eurais (EUR) ir apima visus taikytinus mokesčius ir rinkliavas. Kainos pateikimas Rezervacijos atlikimo metu yra privalomas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
 
35. Nuomininkas privalo sumokėti už Rezervaciją ir užsakytas papildomas paslaugas prieš atvykimo datą, naudodamasis mokėjimo būdais, nurodytais Svetainėje.
 

Baigiamosios nuostatos

36. Šios Taisyklės reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 
37. Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai pagrįstus nuostolius.
 
38. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių, bus sprendžiami derybų būdu. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 
39. Nuomininkai gali spręsti ginčus su Nuomotoju per Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba Europos Komisijos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (http://ec.europa.eu/odr).
 
Šios Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2024-05-22 dieną.
 

Gavę Jūsų užklausą netrukus su Jumis susisieksime su geriausiu pasiūlymu, kuris atitiktų Jūsų poreikius.

Norint greitesnio atsakymo paskambinkite mums ir atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

1. Paskambinkite mums. Patarsime ir padėsime
+370 630 08558

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje

2. Parašykite mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Nidoje kontaktai nakvyne Nidoje